Sweetsy B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in deze privacyverklaring uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wie zijn wij?

Indien wij het in deze privacyverklaring hebben over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen we daarmee: Sweetsy B.V. ingeschreven onder handelsregisternummer 87606895 . Sweetsy B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

In dit document vertellen we u welke categorieën persoonsgegevens we precies verwerken, waarom we dit doen en met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan privacyregelgeving, waaronder in ieder geval de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig voor deze doeleinden;
 • in gevallen waarin uitdrukkelijke toestemming is vereist, u om deze toestemming vragen;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • de rechten die u hebt ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens respecteren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens van uw Sweetsy B.V. account en IP-adressen.

Hoe verzamelt Sweetsy B.V. persoonsgegevens?

Sweetsy B.V. verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Sweetsy B.V.

 Sweetsy B.V. verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Sweetsy B.V. bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.dutchhoreca.nl, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Indien u bij ons een bestelling plaatst verwerken wij de volgende gegevens van u: naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bestelgeschiedenis, overige persoonsgegevens die in het opmerkingenveld van een bestelling zijn achtergelaten en mogelijk overige persoonsgegevens die door de webshop worden opgeslagen in een bestelling.

Indien u gebruikt maakt van onze website, verwerken we in ieder geval de volgende gegevens van u: IP-adres, internetbrowser en type apparaat.

Contact met Sweetsy B.V. kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• per e-mail;
• het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Sweetsy B.V. terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Op basis van welke grondslag verwerkt Sweetsy B.V. persoonsgegevens?

Sweetsy B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van:

 • Bijvoorbeeld wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens bij het aanmaken van een account op de website van Sweetsy B.V. of bij het inschrijven voor de nieuwsbrief. Indien u toestemming hebt verleend voor bepaalde verwerkingen, kunt u deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.
 • het uitvoeren van een overeenkomst met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met u aangaan. We hebben uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld betalingen te kunnen uitvoeren.
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting. Sweetsy B.V. kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken.
 • bescherming van vitale belangen. Bijvoorbeeld relevante gegevens uitwisselen met tussenpersonen en/of medisch personeel in noodgevallen.
 • ter vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar
  Bijvoorbeeld het gebruik van persoonsgegevens bij ongevallen, veiligheidsincidenten of vergelijkbare incidenten.
 • het gerechtvaardigde belang van ons of van derden.

Medische of andere gevoelige of bijzondere gegevens verwerken wij uitsluitend in die situaties waarin dat onder de AVG expliciet is toegestaan. Bijvoorbeeld indien wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben, indien het nodig is u om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen en u fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven, als het nodig is om juridische vorderingen neer te leggen, uit te oefenen of te verdedigen, of als het gaat om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Voor welke doeleinden verwerkt Sweetsy B.V. persoonsgegevens?
Wij leggen u graag uit waar wij uw persoonsgegevens voor gebruiken.

Sweetsy B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Sweetsy B.V. en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Bewaartermijnen

Sweetsy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Hierbij kan het zo zijn dat de gegevens op basis van een wettelijke plicht langer moeten worden bewaard. Dit laatste geldt in ieder geval voor de betalingsgegevens die onder de fiscale bewaarplicht zeven jaar moeten worden bewaard.
Persoonsgegevens die we verkrijgen in het kader van sollicitaties worden – indien u niet wordt aangenomen – verwijderd uiterlijk 1 maand na het afronden van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming hebt verleend voor het bewaren van uw gegevens voor toekomstige vacatures.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Sweetsy B.V. hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Sweetsy B.V. hen voorschrijft.

Moneybird
Wij werken als bedrijf met software Moneybird. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden opgeslagen in Moneybird. Exact heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Moneybird is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Mailchimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Sweetsy B.V. en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Sweetsy B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Cookies

Sweetsy B.V. maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Sweetsy B.V. hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Sweetsy B.V. neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Sweetsy B.V. neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Sweetsy B.V. heeft haar winkels en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkels wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Sweetsy B.V. bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten
Iedere persoon van wie wij gegevens verwerken heeft de volgende rechten:

Recht op inzage van persoonsgegevens
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u geregistreerd en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt. Recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht op verwijderen en aanpassen persoonsgegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. U kunt ook een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen. Wij kunnen hier alleen aan voldoen als we niet verplicht zijn om uw gegevens te bewaren of de gegevens nog nodig hebben om diensten aan u te kunnen leveren.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik
U hebt een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
Sweetsy B.V. Nederland
t.a.v. Privacy Officer
info@sweetsy.nl

Recht op dataportabiliteit
U kunt een verzoek doen om de gegevens die wij van u hebben ook zelf (elektronisch) te verkrijgen. Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, dan kunt u een verzoek indienen via het e-mailadres: info@sweetsy.nl.

Sweetsy B.V. streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Sweetsy B.V. met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Indien u toch een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contact

Wilt u na het lezen van onze privacyverklaring meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met via het e-mailadres: info@sweetsy.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website(s) of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.