Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sweetsy B.V., gevestigd te Lijnden.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Sweetsy B.V. en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Sweetsy B.V. een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten;
 • Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 • Diensten: door Sweetsy B.V. aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en Sweetsy B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door Sweetsy B.V uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd.
 3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Sweetsy B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Sweetsy B.V.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Sweetsy B.V. komt eerst tot stand nadat Sweetsy B.V. zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Sweetsy B.V. een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.
 2. Alle aanbiedingen van Sweetsy B.V. geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Sweetsy B.V. dan wel haar leveranciers strekt.
 3. Elke overeenkomst met Sweetsy B.V. wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van door Sweetsy B.V. eventueel in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 4. Sweetsy B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal Sweetsy B.V. niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.
 5. Binnen onze aanbiedingen, catalogi en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Sweetsy B.V. ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

Artikel 4 Prijzen en offertes

 1. Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. Sweetsy B.V. is gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen. Denk hierbij aan stijging van factoren, zoals fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten.
 2. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% / 9% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.
 3. Indien Sweetsy B.V. op grond van het gestelde in het eerste lid overgaat tot verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan Sweetsy B.V., en tegen vergoeding van de door Sweetsy B.V. gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5 Bestellingen

 1. Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website van Sweetsy B.V. volledig is doorlopen.
 2. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Sweetsy B.V. en haar klanten, dan wel tussen Sweetsy B.V. en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Sweetsy B.V. gedane bestelling, is Sweetsy B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Sweetsy B.V.
 3. Sweetsy B.V. heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 6 Annulering overeenkomst

Het annuleren van een met Sweetsy B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Sweetsy B.V. De koper is gehouden aan voor alle voor Sweetsy B.V. hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Sweetsy B.V. te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kan Sweetsy B.V. slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sweetsy B.V.

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien door overmacht aan de zijde van Sweetsy B.V. de uitvoering van de overeenkomst met meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel Sweetsy B.V. als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, is Sweetsy B.V. gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Sweetsy B.V. onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door leveranciers van Sweetsy B.V.
 4. Indien Sweetsy B.V. op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan afnemer.

Artikel 8 Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Sweetsy B.V. geleverde goederen gaat over op de koper nadat Sweetsy B.V. de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

Artikel 9 Afnameverplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 10 Levertijden

 1. De door Sweetsy B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn.
 2. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Sweetsy B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Sweetsy B.V. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Sweetsy B.V. , maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Sweetsy B.V., dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Sweetsy B.V., is Sweetsy B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De aansprakelijkheid van Sweetsy B.V. blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft. Sweetsy B.V. is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.
 3. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Sweetsy B.V. in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.
 4. Indien Sweetsy B.V., terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.

Artikel 12 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van het door Sweetsy B.V. gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering te geschieden. Betaling van het aan Sweetsy B.V. verschuldigde dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Zodra Sweetsy B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Sweetsy B.V. is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

 1. Sweetsy B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat al haar vorderingen op afnemer terzake van de door Sweetsy B.V. ingevolge de betreffende overeenkomst aan afnemer geleverde goederen volledig zijn voldaan.
 2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen terzake van tekortschieten van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst.
 3. Sweetsy B.V. is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen.
 4. Indien de afnemer nog onder het eigendomsvoorbehoud van Sweetsy B.V. vallende goederen aan derden heeft verkocht en geleverd, dan treedt de vordering van de afnemer op de derde in de plaats van de eigendom en wordt die vordering geacht door de afnemer op voorhand aan Sweetsy B.V. te zijn gecedeerd. De afnemer is verplicht om aan de derde van deze cessie mededeling te doen.

Artikel 14 Reclamaties

 1. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht.
 2. Reclames op leveranties van al onze producten dienen binnen 24 uur na levering van die goederen schriftelijk aan Sweetsy B.V. te geschieden. Indien de afnemer niet binnen de toepasselijke termijn heeft gereclameerd dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt Sweetsy B.V. zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De afnemer dient Sweetsy B.V. bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Sweetsy B.V. de keuze hebben om. de goederen terug te nemen en te vervangen, of;
  de koopovereenkomst te ontbinden, of;
  c. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren.
  Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is slechts mogelijk nadat Sweetsy B.V. daarmee heeft ingestemd.
 5. Reclames geven de afnemer nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding

Artikel 15 Opschorting/ontbinding

 1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft Sweetsy B.V. indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Sweetsy B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Sweetsy B.V. verder toekomende rechten.
 2. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft Sweetsy B.V. indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Sweetsy B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Sweetsy B.V. verder toekomende rechten.
 3. Het recht van Sweetsy B.V. tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Sweetsy B.V. na te komen alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van afnemer en voorts in het geval goederen van afnemer in beslag worden genomen, dan wel afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 4. Afnemer is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen Sweetsy B.V. en de afnemer, zijnde in dit geval een rechtspersoon, op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 16 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

 1. Alle geschillen welke verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel dan wel ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, dienen te worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
 2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.